Zemědělství a péče o pozemky

Opavská lesní obhospodařuje a vlastní téměř 800 ha pozemků, které obhospodařuje vlastními prostředky, dodavatelsky nebo je pronajímá. Dle katastru nemovitostí sice převažují lesní pozemky, ale nezanedbatelné jsou i zemědělské pozemky, jenž tvoří plnou třetinu všech pozemků.

K vlastní zemědělské výrobě se využívají pozemky, z nichž velkou část zabírají travní porosty - louky sečené na seno pro zvěř a pastviny pro skot. Na pastvinách se pohybuje lehký skot plemene Highland, které je přizpůsobeno celoročnímu pobytu na pastvinách a má tak minimální nároky na péči. Touto přiměřenou pastvou se udržují druhově bohaté společenstva rostlin na loukách v údolní nivě řeky Moravice tak, aby nedocházelo k jejich degradaci.

Na orné půdě se produkují krmiva pro zvěř v oboře Jelenice, bažantnici Albertovec a v okolních honitbách tak, aby byly tyto soběstačné.

Malá část zemědělské půdy se využívá k produkci sazenic lesních dřevin, čímž se rozšiřuje produkční plocha lesní školky v Hradci nad Moravicí.

Plochy těžce přístupné, neúrodné a pro další zemědělskou výrobu nevhodné se postupně zalesňují tak, aby nezůstávaly žádné části neudržované a nenarušovaly tak ráz krajiny.

Část luk, které jsou většinu roku nepřístupné pro mechanizaci jsou pronajaty Pozemkovému spolku NIVA, který zajišťuje ruční dosečení těchto ploch, čímž zabraňuje šíření invazních rostlin (bolševník, rdesno, křídlatka) a zachování biotopu pro vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů - např. bledule jarní, čolek horský, čolek obecný…

Výsledkem spolupráce Opavské lesní a.s. a Pozemkového spolku NIVA je projekt obnovení mlýnských náhonů v lokalitě u Rozsocháčského mlýna, který zajistil další vhodné prostředí pro život a rozmnožování rostlin a živočichů vázaných na prostředí ovlivněné vodou. Z realizovaných akcí této spolupráce již vznikly čtyři dokumentární filmy Příroda a Natura 2000, které byly distribuovány do škol v rámci Moravskoslezského kraje a slouží k výuce žáků.

Prodej zvěřiny
GroCredit, a.s. - pronájem bytů a nebytových prostor

GroCredit, a.s.
GroCredit, a.s.
Good Venison s.r.o.
Good Venison s.r.o.