POLITIKA EMS (Environment Management System)

Cílem naší společnosti je produkovat výrobky a služby lesních činností a myslivosti tak, aby byly při efektivním využití sil a prostředků optimálně uspokojeny požadavky a očekávání stávajících i budoucích zákazníků na kvalitu produktů, s minimálním dopadem výroby na životní prostředí a při zachování bezpečných pracovních postupů jako prevence úrazu a poškození zdraví pracovníků i třetích osob.

Pro naplnění požadavků chceme maximálně využit znalostí a zkušeností svých pracovníků, podnětů zákazníků, dodavatelů i poznatků vědy a techniky.

V souladu s tímto cílem a strategickým plánem rozvoje firmy stanovuje vrcholové vedení tuto politiku EMS:

I. Dlouhodobé záměry

 1. Rozšiřovat objem výroby ve stávající nabídce produktů a trvale zvyšovat jejich užitnou hodnotu bez zhoršování následných negativních vlivů na životní prostředí, zdraví a životy osob.
 2. Snižovat vliv environmentálních aspektů při výkonu činností na životní prostředí.
 3. Předcházet znečišťování životního prostředí a především možným environmentálním mimořádným událostem účinnou prevencí.
 4. Komunikovat se zainteresovanými stranami za účelem jejich informovanosti o vývoji EMS ve společnosti a případně rozvíjet spolupráci na prohlubování EMS.
 5. Zefektivňovat a zvyšovat účinnost ISŘ a jejich procesů v souladu s ČSN ISO 14001:2005.

II. Závazek vedení společnosti

Pro zajištění cílů firmy stanovených dlouhodobými strategickými záměry se vedení zavazuje:

 1. Zajistit dodržování všech právních a jiných požadavků souvisejících realizací jednotlivých činností společnosti.
 2. Vytvářet optimální politiku a cíle EMS.
 3. Zabezpečovat potřebné zdroje pro realizaci a trvalé zlepšování efektivnosti a účinnosti EMS.
 4. Zabezpečovat včasné pochopení současných i budoucích požadavků zákazníků při respektování všech cílů i nařízení právních a jiných požadavků v oblasti EMS.
 5. Průběžně přezkoumávat systém řízení z hlediska ČSN ISO 14001:2005.
 6. Trvale zabezpečovat realizaci a průběžné zlepšování efektivnosti a účinnosti systému řízení a souvisejících procesů v souladu s požadavky normy ČSN ISO 14001:2005.
 7. Seznamovat vhodnou formou zainteresované strany a veřejnost s riziky v oblasti environmentu, která mohou mít vliv na okolí pracoviště společnosti a jejich okolí.
 8. Vedení společnosti Opavská lesní a.s. tímto sděluje svůj závazek uplatňovat a udržovat požadavky spotřebitelského řetězce dřeva v souladu se směrnicí CFCS 2002:2013 a že je připraveno dodávat certifikovanou surovinu dle požadavku zákazníků v maximálním množství.
 9. Vedení firmy dále přijímá závazek, že se bude řídit zásadami pro ochranu zdraví, bezpečnosti práce a pracovní síly, které vycházejí z Deklarace o základních principech a právech při práci, která byla přijata Mezinárodní organizací práce (ILO) roku 1998.

III. Očekávání od pracovníků společnosti

Pro splnění výše uvedených dlouhodobých strategických záměrů a souvisejících cílů je nezbytná úzká spolupráce všech pracovníků společnosti a proto vrcholové vedení zpracovalo a přijalo následující zásady závazné pro každého pracovníka.

 1. Svou prací spoluvytvářím jakost finálního produktu. Proto odpovídám plně za kvalitu své práce při zachování environmentálních požadavků a všech bezpečných pracovních postupů.
 2. Cílem mé práce je produkt, který zajišťuje svými jakostními, environmentálními a bezpečnostními parametry spokojenost zákazníka. Zákazníkem je pro mne nejen odběratel, ale i spolupracovník, jemuž svou práci předávám.
 3. Důsledně vyžaduji po svém dodavateli plnění jeho závazků v požadovaném čase a jakosti, které jsou nezbytné pro jakost mé vlastní práce. Dodavatelem je pro mne nejen vnější subjekt zabezpečující vstupy do procesů ISŘ ale i spolupracovník, na jehož práci navazuji.
 4. Neustále zdokonaluji své odborné znalosti a dovednosti. Aktivně přistupuji k řešení problémů s využitím všech dostupných poznatků, které mají za cíl usnadňovat a zkvalitňovat mou práci v oblasti kvality, environmentu a BOZP.
 5. Plněním vyhlášených zásad aktivně napomáhám získávat a udržovat tuzemské zákazníky, a to kvalitními produkty, které neohrožují životní prostředí a nemají vliv na bezpečnost a zdraví mého a ostatních osob. Tím napomáhám společnosti udržovat důvěru zákazníka v naši spolehlivost.

Prodej zvěřiny
GroCredit, a.s. - pronájem bytů a nebytových prostor

GroCredit, a.s.
GroCredit, a.s.
Good Venison s.r.o.
Good Venison s.r.o.